GGKeyStore 2020-10-22
วิธีเปิดใช้งาน Uplay Key
เมื่อท่านได้ Uplay Key จาก GGKeyStore แล้ว ท่านสามารถเปิดใช้งานได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Uplay แล้วกดเมนูสามขีดด้านซ้าย
วิธีเปิดใช้งาน Uplay Key
2. เลือกเมนู Activate a key
วิธีเปิดใช้งาน Uplay Key

3. ใส่รหัสในช่อง Activation Code here แล้วกด Activate
วิธีเปิดใช้งาน Uplay Key
4. เมื่อเรียบร้อยจะมีแจ้งเตือนขึ้นมุมขวาล่าง และแสดงเกมในเมนู Games
วิธีเปิดใช้งาน Uplay Key
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

คีย์เกม Origin ราคาถูก

64 ขายแล้ว
Origin Key (Code)
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

คีย์เกม Uplay ราคาถูก

0 ขายแล้ว
Uplay Key (Code)
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

คีย์เกม Battle.net

42 ขายแล้ว
Battle.net Key
ไอดีเกม มือถือ / PC

ไอดีเกม Uplay พร้อมเกม

16 ขายแล้ว
ไอดีเกมพร้อมรหัส