Articles

How to refill Toywars with TOT Prepaid

14 Dec 15, 14:09 TOT Prepaid
How to refill Toywars with TOT Prepaid

1. เข้าสู่เวปไซต์ http://www.toywars.in.th/ แล้วกดปุ่ม "เติมเงิน" บริเวณด้านบน หรือด้านล่างก็ได้

วิธีการเติมเงิน Toywars ด้วย TOT Prepaid

2. Login เข้าสู่ระบบ

วิธีการเติมเงิน Toywars ด้วย TOT Prepaid

3. เลือกช่องทางเติมเงิน TOT Prepaid

วิธีการเติมเงิน Toywars ด้วย TOT Prepaid

4. เลือกจํานวนเงินที่ต้องการเติม คลิก "ตกลง"

วิธีการเติมเงิน Toywars ด้วย TOT Prepaid

5. กรอกรหัสบัตร กด "ตกลง"

วิธีการเติมเงิน Toywars ด้วย TOT Prepaid

6. ยืนยันการชำระค่าบริการ กด "ตกลง"

วิธีการเติมเงิน Toywars ด้วย TOT Prepaid

7. เติมเงินเรียบร้อย กด "ทำรายการต่อไป" เพื่อตรวจสอบยอดเงิน

วิธีการเติมเงิน Toywars ด้วย TOT Prepaid

วิธีการเติมเงิน Toywars ด้วย TOT Prepaid

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service