Articles

How to use Azur Lane (JP) Recovery Code

8 Mar 18, 21:56 Azur Lane
How to use Azur Lane (JP) Recovery Code

สำหรับเกม Azur Lane จะมีระบบตั๋ว (Recovery ID & Password) สำหรับย้ายข้อมูลเกมไปเล่นอีกเครื่องหนึ่ง หรือสำหรับสำรองข้อมูล (Backup) ของเกมก็ได้

ตั๋วของ Azur Lane ไม่มีวันหมดอายุจนกว่าจะใช้งาน คือใช้แล้วหมดอายุทันที ดังนั้นพอใช้แล้วต้องทำใหม่อีกครั้งเสมอ

ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้ตั๋ว จะหมดอายุทันที เข้าเกมได้แล้วควรต้องทำใหม่ทันทีเสมอ
  • การย้ายเครื่อง ขณะทำต้องแน่ใจว่า เซิฟเวอร์เกมเสถียรดี / อินเตอร์เน็ตท่านเสถียรดี
  • ถ้าเครื่องใหม่นี้มีเซฟอื่นอยู่ก่อน เซฟจะถูกทับทิ้งไป

ขั้นตอนการใช้งานตั๋ว

1) จากหน้าแรกของเกม กดปุ่มซ้ายล่างด้านรูป (ถ้าเข้าเกมแล้วไม่เห็นปุ่ม ให้ปิดเกมเข้าใหม่ทีหนึ่ง)

2) กรอก ID & Password แล้วกดปุ่มยืนยัน

3) ถ้าขึ้นข้อความตามรูป แบบว่าสำเร็จเรียบร้อย

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service