Articles

How to redeem Windows Store Games on PC

22 May 18, 21:40 Minecraft
How to redeem Windows Store Games on PC

เกมที่ได้รับจากการสั่งซื้อกับ GGKeyStore จะอยู่ในรูปแบบ Key ท่านสามารถใช้งานได้ผ่านขั้นตอนด้านล่างนี้


1. เปิดโปรแกรม Microsoft Store ผ่าน Start Menu

2. กดที่รูปภาพบัญชีของคุณ แล้วเลือกเมนู Redeem a code

3. ใส่ Key แล้วกดปุ่ม Next

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service