Articles

How to buy our product with PromptPay

19 Sep 18, 19:13 Manual
How to buy our product with PromptPay

ช่องทางใหม่สำหรับเติมเงิน ผ่านพร้อมเพย์ QR Code ซึ่งสามารถใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร ในการเติมเงินเข้าเว็บไซต์ GGKeyStore ได้ครับ ขั้นตอนการเติมเงินมีดังนี้

1) เข้าไปที่เมนู "เติมเงิน"

2) ที่ส่วนของ เพย์โซลูชั่น ให้ระบุจำนวนเงิน G ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "เติมเงิน"

3) เลือกจ่ายเงินทาง พร้อมเพย์

4) กรอกชื่อ-สกุล และอีเมลล์ จากนั้นกดยืนยันการทำรายการ

5) ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร โดยใช้ QR Code

  • หลังจากชำระเงินแล้ว เงิน G จะเข้าเว็บไซต์ภายใน 5-10 นาทีครับ
  • แต่ละ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว ถ้าต้องการซื้อเพิ่มต้องสร้าง QR Code ใหม่
Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service