Articles

How to buy our product with PromptPay

19 Sep 18, 19:13 Manual
How to buy our product with PromptPay

ช่องทางใหม่สำหรับเติมเงิน ผ่านพร้อมเพย์ QR Code ซึ่งสามารถใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร ในการเติมเงินเข้าเว็บไซต์ GGKeyStore ได้ครับ ขั้นตอนการเติมเงินมีดังนี้

1) เข้าไปที่เมนู "เติมเงิน"

2) ที่ส่วนของ เพย์โซลูชั่น ให้ระบุจำนวนเงิน G ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "เติมเงิน"

3) เลือกจ่ายเงินทาง พร้อมเพย์

4) กรอกชื่อ-สกุล และอีเมลล์ จากนั้นกดยืนยันการทำรายการ

5) ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร โดยใช้ QR Code หลังจากชำระเงินแล้ว เงิน G จะเข้าเว็บไซต์ภายใน 5-15 นาทีครับ (แต่ละ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว ถ้าต้องการซื้อเพิ่มต้องสร้าง QR Code ใหม่)Related products – See all
ID FGO (JP) - Li Shuwen (Assassin)
ID FGO (JP) - Li Shuwen (Assassin)
Starter ID
Buy now
NCSoft NCoin
NCSoft NCoin
400 NCoins - 8,000 NCoins
Buy now
Ragnarok M: E.L - Premium VIP
Ragnarok M: E.L - Premium VIP
1 Month
Buy now
Fate/Grand Order (FGO) (JP)
Fate/Grand Order (FGO) (JP)
Starter ID
Buy now
Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service