Articles

How to leave your group in Roblox

11 Apr 19, 18:33 Roblox
How to leave your group in Roblox

หากคุณไม่สามารถเข้ากลุ่มของร้านได้ เป็นเพราะจำนวนกลุ่มของคุณเต็มโควต้า 5 กลุ่มครับ ดังนั้นให้ออกกลุ่มเดิมก่อน แล้วจึงค่อยมาเข้ากลุ่มของร้านครับ


ขั้นตอนออกจากกลุ่ม Roblox

1) เข้าที่เมนู Group

2) เลือกกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานหรือต้องการออก

3) กดปุ่ม 3 จุด แล้วเลือก Leave Group

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service