Articles

How to redeem Green Man Gaming gift card

5 Apr 17, 22:44 Green Man Gaming
How to redeem Green Man Gaming gift card

1) เข้าสู่ระบบ และเลือกสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อ

2) กดปุ่ม ADD TO BASKET หากต้องการสั่งซื้อหลายๆ อัน ให้คลิกหลายๆ รอบได้ทันที

3) ตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย แล้วกด VIEW CART

4) กรอกรหัสในช่อง "Enter Gift Card Code" แล้วกด APPLY

5) ถ้าขึ้นยอดเงิน และข้อความแถบสีน้ำเงินแสดงว่าเรียบร้อย

6) กรอกที่อยู่ จริงหรือมั่วก็ได้ แต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

7) สั่งซื้อแล้วจะได้คีย์ในเวลาไม่นาน นำไปใช้งานต่อได้ทันที

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service