Articles

How to enable Steam Guard

10 Aug 15, 00:56 Steam Market
How to enable Steam Guard

การเปิดใช้งาน Steam Guard เป็นการเปิดระบบเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี Steam ของคุณ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่เมนู Steam > การตั้งค่า เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

2. ที่หน้าการตั้งค่า เราจะพบว่าสถานะความปลอดภัย หรือโล่เป็นสีแดงอยู่ แสดงว่ายังไม่ได้ตรวจสอบอีเมล จากนั้นให้กดปุ่ม ตรวจสอบอีเมลแอดเดรส... เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการตรวจสอบอีเมลบัญชี Steam

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

3. ที่หน้าต่างตรวจสอบอีเมล ให้คลิกปุ่ม ต่อไป >

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

4. ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการส่งข้อความไปยังอีเมลของท่านแล้ว ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

5. จากนั้นให้เราเข้าไปอีเมลที่เราใช้งาน จากตัวอย่างคือ Outlook / Hotmail กรอกชื่ออีเมล และรหัสผ่านให้เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม Sign in

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

6. เมื่อเข้ากล่องจดหมายแล้ว จะพบอีเมลใหม่ ชื่อว่า Your Steam account: Email address verification ซึ่งส่งจาก Steam Support ให้เราคลิกที่อีเมล เพื่อเข้าไปตรวจสอบอีเมลแอดเดรส

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

7. ภายในอีเมลนั้น จะมีลิงค์ยาวๆ อยู่ ให้คลิกที่ลิงค์ แล้วเว็บจะลิงค์เข้าหน้าใหม่เพื่อตรวจสอบอีเมลกับทาง Steam

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

8. หากท่านปฏิบัติถูกต้อง หน้าเว็บจะแสดงข้อความว่า Email verification Success! ให้ปิดเว็บไซต์ทั้งหมดได้ แล้วกลับมาที่โปรแกรม Steam

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

9. ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยอีกครั้ง จะพบว่าเป็นสีเทา ให้ทำการเปลี่ยนผู้ใช้ หรือ Sign out ออกจากระบบและเข้าใหม่อีกครั้ง

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

10. เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยอีกครั้ง จะพบกว่าโล่เป็นสีเขียวเรียบร้อย แสดงว่าการตรวจสอบอีเมลล์เสร็จสมบูรณ์

วิธีเปิดใช้งาน Steam Guard

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service