ENG / ไทย

Articles Category Minecraft

Fixed Error Login on Minecraft - Couldn't Connect to Our Servers

19 Jan 17, 23:51 Minecraft
Fixed Error Login on  Minecraft - Couldn't Connect to Our Servers

หากพบปัญหาไม่สามารถล็อกอินได้ และแสดงข้อความว่า "Sorry, but we couldn't connect to our servers. Please make sure that you are online and that Minecraft is not blocked." สามารถแก้ไขได้ดังนี้

Read more

How to redeem a Minecraft

11 Jun 16, 23:38 Minecraft
How to redeem a Minecraft

After you Minecraft (Mojang ID), you can redeem it and download game follow the steps below.

Read more

Minecraft: The End Game

20 Feb 16, 00:52 Minecraft
Minecraft: The End Game
Read more

How to Survive Your First Night in Minecraft

20 Feb 16, 00:33 Minecraft
How to Survive Your First Night in Minecraft

หลังจากคุณเข้าสู่โลกที่คุณสร้างใหม่มา คุณมีเวลา 10 นาที ในการรวบรวมทรัพยากร ให้ตรวจสอบพื้นที่รอบๆ ต้องหาต้นไม้ เก็บบล็อกไม้ ถ่าน และขนแกะ ให้เรียบร้อยก่อนเวลากลางคืน

เจาะต้นไม้

สิ่งแรกที่คุณต้องหา คือบล็อกไม้ ให้ไปที่ต้นไม้และเจาะมัน (ให้คลิกซ้ายที่ต้นไม้) จนกว่าไม้จะแตกออกมา

Read more

Minecraft’s User Interface

20 Feb 16, 00:20 Minecraft
Minecraft’s User Interface

หน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก แบ่งออกด้วยกันเป็นหลายส่วน ได้แก่

Read moreRelated products – See all
Minecraft (Mojang ID)
Minecraft (Mojang ID)
Game, OptiFine Cape
Buy now
Copyright © 2017 GGKeyStore All rights reserved.
DBD registered   Eclub Thailand