Articles Category Steam Gifts & Keys

How to send Steam Gift from your inventory

24 Feb 18, 21:41 Steam Gifts & Keys
How to send Steam Gift from your inventory

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อบ้างเกมแล้วได้ของขวัญแถม เช่น Don't Starve Together ท่านสามารถส่งเกมที่ได้แถมต่อให้เพื่อนได้ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

1) ที่โปรแกรม Steam กดที่เมนู ชื่อของคุณ แล้วเลือก ช่องเก็บของ

2) เลือกที่แถบ Steam และ ของขวัญ

3) เลือกเกมที่ต้องการส่ง แล้วเลือก ส่งของขวัญ

4) เลือกวิธีการส่ง เป็นทางอีเมลล์ หรือ ส่งของขวัญให้โดยตรงทาง Steam

5) กรอกข้อความสั้นๆ ไปกับของขวัญ คนรับจะเห็นข้อความขึ้นมาตอนที่ได้รับของขวัญ

6) ถ้าขึ้นหน้านี้แสดงว่าของขวัญส่งไปแล้วเรียบร้อย

ตรวจสอบของขวัญจากในคลัง ถ้าของขวัญหายไปแล้ว แสดงว่าผู้รับได้รับของขวัญ และกดยืนยันรับของแล้วครับ

Read more

How to activate a Steam Gift

24 Jul 16, 19:22 Steam Gifts & Keys
How to activate a Steam Gift

เมื่อสั่งซื้อเกมส์ Steam จากเราแล้ว สามารถเพิ่มเข้าคลังตัวเอง หรือส่งต่อให้เพื่อนก็ได้

หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ให้ส่งเป็น Link แทน เนื่องจากบางเกมส์ติด VAC ไม่สามารถรับเแล้วไปส่งต่อได้

Read more

How to activate a Steam Key

24 Jul 16, 19:19 Steam Gifts & Keys
How to activate a Steam Key

When you receive a Steam Key from us, you can activate it by;

Read more

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service