MU Legend (Webzen - SEA)

สำหรับสั่งซื้อ Redzen ซึ่งเป็นเงินภายในเกม MU Legend (SEA) ขั้นตอนการใช้งาน ดูจากได้บทความ การเติมเงิน MU Legend

ลิงค์สำหรับเติมเงิน: Top Up WCoin

ปล. สินค้านี้ใช้สำหรับแลกเป็น Redzen เท่านั้น ไม่สามารถแลกเป็น Bound Redzen ได้


MU Legend 500 Redzen
MU Legend 500 Redzen
Price: 190 G
MU Legend 1,020 Redzen
MU Legend 1,020 Redzen
Price: 370 G
MU Legend 2,060 Redzen
MU Legend 2,060 Redzen
Price: 720 G
MU Legend 3,150 Redzen
MU Legend 3,150 Redzen
Price: 1,090 G
MU Legend 5,350 Redzen
MU Legend 5,350 Redzen
Price: 1,800 G
MU Legend 11,000 Redzen
MU Legend 11,000 Redzen
Price: 3,600 G

Related article

How to buy

How to buy

Read more
How to totup Redzen or Bound Redzen on MU Legend

How to totup Redzen or Bound Redzen on MU Legend

Read more

Other products See all

... Not found ...
Line
Line
100 ฿ - 500 ฿
Buy now
Karma Koin
Karma Koin
$10 - $100
Buy now
iTunes JP
iTunes JP
¥150 - ¥10,000
Buy now
Copyright © 2018 GGKeyStore All rights reserved.