Admin 2021-04-03
การสร้างรหัสผ่าน Blue Archive
ระบบล็อกอินของ Blue Archive จะเป็นรหัสผ่านแบบใช้งานแล้วทิ้ง ดังนั้นเมื่อใช้งานไอดีที่ได้จาก GGKeyStore แล้ว จำเป็นต้องรหัสผ่านใหม่สำรองไว้ เพื่อไม่ให้ไอดีของเราสูญหาย

ขั้นตอนการสร้างรหัสผ่านใหม่ Blue Archive ทำได้ดังนี้

1. กดที่เมนูในหน้ารอของเกม Blue Archive
การสร้างรหัสผ่าน Blue Archive
กดที่เมนูในหน้ารอของเกม

2. เลือกเมนู บัญชีผู้ใช้งาน
3. เลื่อนเมนู แล้วกดที่ สร้างรหัสผ่าน
การสร้างรหัสผ่าน Blue Archive
เลื่อนเมนูลงมา แล้วกดที่ สร้างรหัสผ่าน

4. กดที่ปุ่มเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ จากนั้นจดเลขไอดี กับรหัสใหม่เก็บเอาไว้
การสร้างรหัสผ่าน Blue Archive
กดปุ่มสร้างรหัสใหม่ แล้วกดเลขไอดีกับรหัสใหม่เก็บไว้
แชท