Admin 2021-04-20
การเปลี่ยนภาษาบัญชี Ubisoft Connect
เราสามารถเปลี่ยนภาษาของบัญชี Ubisoft Connect เพื่อทำให้สะดวกในการใช้งาน โดยการเปลี่ยนแปลงจะต้องเข้าไปที่หน้า Account Management แล้วดำเนินการแก้ไขและเลือกภาษาใหม่ที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาบัญชี Ubisoft Connect


1. เข้าไปที่ Account Management  แล้วล็อกอินด้วยบัญชี Ubisoft Connect ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Edit
การเปลี่ยนภาษาบัญชี Ubisoft Connect
กดปุ่ม Edit ที่หน้า Account Management

2. ที่เมนู Preferred language เลือกเป็นภาษา English หรือภาษาอื่นที่ต้องการ
การเปลี่ยนภาษาบัญชี Ubisoft Connect
เลือกภาษา English ที่ Preferred language

3. เพียงเท่านี้ก็จะเรียบร้อย
การเปลี่ยนภาษาบัญชี Ubisoft Connect
เมื่อเรียบร้อย ภาษาใหม่จะขึ้นที่ Preferred language
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

คีย์เกม Origin ราคาถูก

164 ขายแล้ว
Origin Key (Code)
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

คีย์เกม Ubisoft Connect ราคาถูก

1 ขายแล้ว
Ubisoft Connect Key
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

คีย์เกม Battle.net

209 ขายแล้ว
Battle.net Key
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

โค้ดเติมเงิน Battle.net

372 ขายแล้ว
$5 - $20
แชท