Admin 2020-12-18
การใช้งานสินค้า Steam Wallet
Steam Wallet Codes คือ วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนเงินของท่านเป็นเงินในบัญชี Steam Wallet เพื่อใช้สำหรับการซื้อเกมส์ ซอฟต์แวร์ ไอเทม และอื่นๆ ที่ท่านสามารถซื้อได้บน Steam บทความนี้เราจะแนะนำวิธีการเพิ่ม Steam Wallet Codes เข้าสู่บัญชี Steam Wallet

การเติมเงินเข้าบัญชี Steam Wallet ผ่านโปรแกรม Steam

1. เข้าไปที่โปรแกรม Steam สังเกตในจุดที่ 1 จะแสดงจำนวนเงินคงเหลือใน Steam Wallet ของท่าน (หากไม่มีแสดงว่าท่านมีเงินจำนวน 0 บาท และยังไม่เคยเติมเงินลงใน Steam) เมื่อท่านต้องการเริ่มต้นการเติมเงินเข้าบัญชี Steam Wallet ให้คลิกที่ปุ่ม “Games” หรือ “เกม” ในจุดที่ 2

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
เข้าไปที่เมนูเกมของโปรแกรม Steam
2. คลิกที่แถบ “Redeem a Steam Wallet Code…” หรือ “เปิดใช้รหัส Steam Wallet…” เพื่อเข้าสู่หน้าใส่ Code

3. เมื่อท่านสู่หน้าเปิดใช้รหัส Steam Wallet ให้กรอก Steam Wallet Code ในจุดที่ 1 จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ในจุดที่ 2 เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สังเกตในจุดที่ 3 จำนวนเงินในบัญชี Steam Wallet ของท่านจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของ Steam Wallet Code ที่ได้กรอกลงไป และเปลี่ยนเข้าหน้าสุดท้าย

4. หากท่านเพิ่งเคยเติมเงิน Steam Wallet ครั้งแรก ท่านจำเป็นต้องระบุที่อยู่ของท่านด้วย ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยได้

 • ที่อยู่ (Street Address) - เลขที่บ้าน ซอย หรือถนน
 • Street Address, line 2 - เว้นว่างไว้
 • เมือง - จังหวัด
 • รัฐ - เว้นว่างไว้
 • ประเทศ - ไทย
 • รหัสไปรษณีย์ - เลขรหัสไปรษณีย์จำนวน 5 หลัก

5. ที่หน้าสุดท้ายจะแสดงข้อความว่า “สำเร็จ!” แสดงว่า Steam Wallet Code ของท่านถูกต้อง และบัญชี Steam Wallet ได้เพิ่มเงินให้ท่านแล้ว ท่านสามารถนำไปใช้งานซื้อสินค้าต่อได้ทันที

การเติมเงินเข้าบัญชี Steam Wallet ผ่านเว็บไซต์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode/

2. เข้าระบบด้วย Steam Account แล้วกรอก Steam Wallet Code ในจุดที่ 1 จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ในจุดที่ 2 เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สังเกตในจุดที่ 3 จำนวนเงินในบัญชี Steam Wallet ของท่านจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของ Steam Wallet Code ที่ได้กรอกลงไป และเปลี่ยนเข้าหน้าสุดท้าย

3. หากท่านเพิ่งเคยเติมเงิน Steam Wallet ครั้งแรก ท่านจำเป็นต้องระบุที่อยู่ของท่านด้วย ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยได้

 • ที่อยู่ (Street Address) - เลขที่บ้าน ซอย หรือถนน
 • Street Address, line 2 - เว้นว่างไว้
 • เมือง - จังหวัด
 • รัฐ - เว้นว่างไว้
 • ประเทศ - ไทย
 • รหัสไปรษณีย์ - เลขรหัสไปรษณีย์จำนวน 5 หลัก

4. ที่หน้าสุดท้ายจะแสดงข้อความว่า “สำเร็จ!” แสดงว่า Steam Wallet Code ของท่านถูกต้อง และบัญชี Steam Wallet ได้เพิ่มเงินให้ท่านแล้ว ท่านสามารถนำไปใช้งานซื้อสินค้าต่อได้ทันที

บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Steam Wallet THB

99999+ ขายแล้ว
12.5 ฿ - 2,000 ฿
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

คีย์เกม Steam ราคาถูก

50000+ ขายแล้ว
Steam Key (Code)
ไอดีเกม มือถือ / PC

ไอดี Steam พร้อมเกม (ต่างประเทศ)

1081 ขายแล้ว
ไอดีเกม, บัตรเติมเงิน
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

เงิน Apex Coins เกม Apex Legends (Steam)

29 ขายแล้ว
Steam Wallet (Code)
แชท