Admin 2021-03-26
การเปลี่ยนรหัสผ่าน Genshin Impact
เมื่อใช้งานบัญชี Genshin Impact ที่ซื้อจากร้านแล้ว ยืนยันความถูกต้องสินค้าแล้ว แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน และผูกอีเมลล์ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน Genshin Impact ทำได้ดังนี้

1. ที่เมนู เลือก ตั้งค่า
การเปลี่ยนรหัสผ่าน Genshin Impact
เข้าสู่เมนู ตั้งค่า เพื่อเริ่มต้นเปลี่ยนรหัสผ่าน

2. เลือกแถบ บัญชี
การเปลี่ยนรหัสผ่าน Genshin Impact
เลือกที่บัญชี

3. กดที่ คลิกเพื่อดำเนินการต่อ ที่ส่วนของศูนย์ผู้ใช้งาน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน Genshin Impact
คลิกเพื่อดำเนินการต่อ ที่ส่วนของศูนย์ผู้ใช้งาน

4. กด เปลี่ยนรหัสผ่าน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน Genshin Impact
กด เปลี่ยนรหัสผ่าน

5. ใส่รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อเรียบร้อย ตั้งค่าจะเด้งออกให้เข้าใหม่อีกครั้ง
การเปลี่ยนรหัสผ่าน Genshin Impact
ใส่รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ก็จะเรียบร้อย
ไอดีเกม มือถือ / PC

ไอดี Genshin Impact Thai / ASIA

2461 ขายแล้ว
ไอดีเริ่มต้นพร้อมเพชร
แชท